ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1. Γενικά

Η Henkel Hellas ΑΒΕΕ , εφεξής αναφερόμενη ως Henkel, σέβεται την ιδιωτική ζωή κάθε ατόμου που επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας. Τώρα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το είδος των δεδομένων που συλλέγει η Henkel καθώς και για το πώς αυτά χρησιμοποιούνται. Θα μάθετε, επίσης, πώς εσείς, ως υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. 

Τυχόν αλλαγές της εν λόγω Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων θα δημοσιεύονται στην σελίδα αυτή. Αυτό θα σας δίνει τη δυνατότητα να ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή για το ποια δεδομένα συλλέγουμε και πώς τα χρησιμοποιούμε. 

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων δεν ισχύει για ιστοσελίδες που είναι προσβάσιμες μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks) στις ιστοσελίδες της Henkel.

2. Συλλογή, χρήση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Όνομα υπεύθυνης εταιρείας: Henkel Hellas ΑΒΕΕ 

Διεύθυνση της υπεύθυνης εταιρείας: Κύπρου 23, 18346, Μοσχάτο Αττικής

Η Henkel χρησιμοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρωτίστως για να παρέχει υπηρεσίες στους χρήστες της εν λόγω ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων θα λαμβάνει χώρα μόνο σε περιπτώσεις που αποτελεί νομική υποχρέωση ή δικαίωμα ή εφόσον ο εν λόγω χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του στη Henkel. H Henkel αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα ιδίως για τους εξής σκοπούς:

Όταν οι χρήστες επισκέπτονται την ιστοσελίδα, η Henkel αυτομάτως συλλέγει και αποθηκεύει ορισμένα δεδομένα. Σε αυτά περιλαμβάνονται: η διεύθυνση IP ή το αναγνωριστικό του αντίστοιχου τερματικού, το οποίο χρησιμοποιούμε για τη μετάδοση του ζητηθέντος περιεχομένου (λ.χ. ιδίως περιεχόμενα, κείμενα, εικόνες και πληροφορίες προϊόντων καθώς και φακέλους δεδομένων που παρέχονται προς μεταφόρτωση κλπ.), τη δραστηριότητα των χρηστών στο πλαίσιο της ιστοσελίδας, τον τύπο του αντίστοιχου τερματικού, το είδος του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και την ημερομηνία και ώρα της χρήσης.   

Η Henkel αποθηκεύει τις εν λόγω πληροφορίες το πολύ για 7 ημέρες με σκοπό την αναγνώριση και καταστολή τυχόν κακής χρήσης. 

Η Henkel χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες και για λόγους βελτίωσης της παρουσίασης των υπηρεσιών, των χαρακτηριστικών και των λειτουργιών, καθώς και των γενικών διαχειριστικών εργασιών. 

Πέραν αυτού, η Henkel διαγράφει ή ανωνυμοποιεί τα δεδομένα σχετικά με τη χρήση, συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων IP, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και μόλις αυτά πλέον δεν απαιτούνται για τους προαναφερθέντες σκοπούς. 

Η επεξεργασία και χρήση των δεδομένων βασίζεται στις διατάξεις της νομοθεσίας, οι οποίες δικαιολογούν τις εν λόγω λειτουργίες δεδομένου ότι (1) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την παροχή της ιστοσελίδας, ή (2) η Henkel έχει υπέρτερο έννομο συμφέρον για τη διασφάλιση και ενίσχυση της λειτουργικότητας και της άνευ ελαττωμάτων λειτουργία της ιστοσελίδας καθώς και προσαρμογής στις ανάγκες των χρηστών. 

3. Περαιτέρω επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

α) Πίνακας αιτήματος πελάτη
Μπορεί να έχετε δώσει τα δεδομένα επικοινωνίας σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας. Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα για την απάντηση στο αίτημά σας. 

Η επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας βασίζεται σε διατάξεις της νομοθεσίας οι οποίες δικαιολογούν τις εν λόγω λειτουργίες επί τη βάση του ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επεξεργασία του αιτήματός σας.

Εάν δεν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση των δεδομένων για περισσότερο χρονικό διάστημα, λ.χ. στο πλαίσιο της διαχείρισης της σχέσης με τον πελάτη θα αποθηκεύουμε τα δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται προκειμένου να εκπληρωθεί ο ανωτέρω σκοπός ή για όσο χρόνο απαιτείται σε περίπτωση που υφίστανται νομικοί περιορισμοί ως προς τη διατήρησή τους. 

4. Συγκατάθεση/Ανάκληση Συγκατάθεσης.

α) Διαχείριση Σχέσης Πελάτη/Προμηθευτή / Διαδικτυακές Κοινότητες
   Ενδέχεται να έχετε δώσει  συγκατάθεση για την επεξεργασία από τη Henkel

 • Των δεδομένων επικοινωνίας σας, τα οποία ενδεχομένως έχετε παράσχει στη Henkel, 
 • Του περιεχομένου και των μέσων της ηλεκτρονικής σας επικοινωνίας με τη Henkel, όπως μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία,
 • Της χρήσης από εσάς των ιστοχώρων της Henkel, 
 • Των δεδομένων συμμετοχής σας σε διαδικτυακή εκπαίδευση που διεξάγεται από τη Henkel, 
 • Της δραστηριότητάς σας μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης της Henkel (σε προσωπικές σελίδες - Blogs, σe σελίδες θαυμαστών στο Facebook κλπ.)

Στο πλαίσιο της διαχείρισης σχέσης προμηθευτή-πελάτη/διαδικτυακών κοινοτήτων

Για τους σκοπούς 

 • Διαφήμισης (μέσω κοινοποίησης, σε πρόγραμμα περιήγησης, σε εφαρμογή καθώς και όπως περιγράφεται κατωτέρω εφόσον παρέχετε πρόσθετη συγκατάθεση),
 • Παροχής τεχνικών συμβουλών, όπως για παράδειγμα για τη χρήση προϊόντων και τεχνολογιών,
 • Έρευνας αγοράς, 
 • Παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών, όπως εκαπίδευση εξ αποστάσεως (eLearning, διαδικτυακά σεμινάρια
 • Επικοινωνίας σε σχέση με εκδηλώσεις
 • Διεξαγωγής ερευνών

Προς επίτευξη των ανωτέρω προεπιλεγμένων σκοπών, η Henkel δύναται 

 • Να συνδυάσει τα ανωτέρω δεδομένα με άλλα δεδομένα που αφορούν εσάς, τα οποία η Henkel ενδεχομένως έχει ήδη νομίμως συλλέξει, όπως για παράδειγμα από διαγωνισμούς/κληρώσεις ή μέσω άλλων διαδικτυακών δραστηριοτήτων, και 
 • Να αναλύσει τα δεδομένα προκειμένου να καθορίσει τα σχετικά διαφημιστικά μέσα. 

Κατά την διαδικασία της εν λόγω ανάλυσης, η Henkel εφαρμόζει μία αυτοματοποιημένη μέθοδο, η οποία βοηθάει στην προτεραιοποίηση στόχων για το τμήμα πωλήσεων. Οι επαφές κατηγοριοποιούνται ανάλογα την online και off-line δραστηριότητά τους. Βάσει της κατηγοριοποίησης αλλά και της τοποθεσίας κάθε επαφής, κάθε επιμέρους επαφή ανατίθεται σε ορισμένα πρόσωπα από το τμήμα πωλήσεων και λαμβάνει διαφορετικές πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας καθώς και διαφορετικό διαφημιστικό υλικό.

Ενδεχομένως να έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας  για την προώθηση των προσωπικών σας δεδομένων στην GFK για τον εξής σκοπό:

 • Αντιστοίχιση και ενημέρωση των διευθύνσεων επικοινωνίας.

Θα αποθηκεύουμε τα δεδομένα μόνο για όσο διαρκεί η ισχύς της συγκατάθεσης ή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται εφόσον υφίστανται νομικοί περιορισμοί διατήρησης δεδομένων.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με ισχύ για το μέλλον ανά πάσα στιγμή, αλλάζοντας, για παράδειγμα, τις ρυθμίσεις προφίλ. Μπορείτε να δείτε τις ρυθμίσεις προφίλ σας επιλέγοντας π.χ. είτε τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο που βρίσκεται στο e-mail επιβεβαίωσης είτε πατώντας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θα επηρεάζει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν πριν από την ανάκλησή της.

β) Διαφήμιση μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Επιπλέον ενδέχεται να έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας  στη Henkel για να σας ενημερώνει για προσφορές, προϊόντα και υπηρεσίες αναφορικά με το εύρος των Τεχνολογιών Συγκολλητικών Προϊόντων της Henkel μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail, sms, mms, άμεσο μήνυμα – instant message) ή/και τηλεφωνικώς.

Θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, ως αυτά αναφέρονται ανωτέρω υπό της παρούσας. Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων προκειμένου να σας παρέχουμε το αντίστοιχο διαφημιστικό υλικό.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με ισχύ για το μέλλον ανά πάσα στιγμή, αλλάζοντας, για παράδειγμα, τις ρυθμίσεις προφίλ. Μπορείτε να δείτε τις ρυθμίσεις προφίλ σας επιλέγοντας π.χ. είτε τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο που βρίσκεται στο e-mail επιβεβαίωσης είτε πατώντας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θα επηρεάζει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν πριν από την ανάκλησή της.

5. Cookies, Pixel, Fingerprints

6. Web Tracking

α) Google Analytics

Η ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιεί Google Analytics, μία υπηρεσία web analytics η οποία παρέχεται από την Google, Inc. (“Google”). Για το σκοπό αυτό, εγκαθίσταται ένα cookie αρχείο στον υπολογιστή σας. Οι πληροφορίες που παράγονται από το αρχείο cookie σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς (συμπεριλαμβανομένης και της Διεύθυνσης IP σας) θα διαβιβάζεται στην και θα αποθηκεύεται στην Google, στους servers της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έχουμε ενεργοποιήσει την υπηρεσία ανωνυμοποίησης της Διεύθυνσης IP, το οποίο σημαίνει ότι η Google θα περικόπτει/ανωνυμοποιεί τα τελευταία οκτώ ψηφία της διεύθυνσης IP για τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για άλλα μέρη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP θα αποστέλελται και θα σμικρύνεται από τους servers της Google στις HPA.

Εκ μέρους του παρόχου της ιστοσελίδας, η Google θα χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες για τους σκοπούς εκτίμησης της χρήσης της ιστοσελίδας από εσάς, σύνταξης εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας για φορείς εκμετάλλευσης ιστοσελίδων και παροχής λοιπών υπηρεσιών σχετικά με τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας και της χρήσης του διαδικτύου προς τον πάροχο της ιστοσελίδας. Η Google δεν θα συσχετίζει την διεύθυνση IP σας με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που τυχόν η ίδια τηρεί.

Αντιρρήσεις για τη συλλογή δεδομένων: 
Πέραν των αλλαγών στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή και χρήση δεδομένων από την Google (αρχεία cookies και διεύθυνση IP) μεταφορτώνοντας και εγκαθιστώντας το plug-in του προγράμματος περιήγησής σας, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

β) Adobe Analytics

Υπό την προϋπόθεση ότι έχετε συναινέσει, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Adobe Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Ireland) ("Adobe"). Για το σκοπό αυτό, εγκαθίσταται ένα cookie στη συσκευή σας. Αυτό το cookie θα συλλέγει δεδομένα όπως πληροφορίες προγράμματος περιήγησης και συσκευής, τη διεύθυνση IP σας, τους ιστότοπους που επισκέπτεστε και την ημερομηνία και ώρα του αιτήματος διακομιστή με σκοπό την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου για τους χειριστές ιστότοπων και την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται στη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του Διαδικτύου στον πάροχο του ιστότοπου.

Η Adobe (ως υπεύθυνος επεξεργασίας) μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας για οποιονδήποτε δικό σας σκοπό, όπως για τη δημιουργία προφίλ και τη σύνδεση των δεδομένων σας με άλλα δεδομένα που συλλέγονται για εσάς (π.χ. μέσω του λογαριασμού σας Adobe).

Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) θα μεταδοθούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την Adobe σε διακομιστές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για αυτήν τη μεταφορά δεδομένων από τρίτη χώρα, εξασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων από τυπικές συμβατικές ρήτρες, άρθ. 46 GDPR, εν αναμονή απόφασης επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (άρθρο 45 GDPR).

Έχουμε ενεργοποιήσει την ανωνυμοποίηση IP, που σημαίνει ότι η τελευταία οκτάδα (το τελευταίο τμήμα) της διεύθυνσης IP αποκρύπτεται αμέσως όταν συλλέγεται η διεύθυνση IP από την Adobe. Αυτή η ανωνυμοποίηση πραγματοποιείται πριν από οποιαδήποτε επεξεργασία της διεύθυνσης IP. Μόνο μια κατά προσέγγιση τοποθεσία θα είναι διαθέσιμη για τους σκοπούς της στατιστικής ανάλυσης. Μετά τη γεωγραφική αναζήτηση, παντού στο Analytics οι διευθύνσεις IP είναι ασαφείς – αντικαθίστανται από :: X.X.X.X.

Επιτρέποντας τα cookies στον ιστότοπο της Henkel, συμφωνείτε με τη χρήση των προαναφερθέντων δεδομένων και την επεξεργασία που περιγράφηκε προηγουμένως από την Adobe.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο στις υπηρεσίες της Adobe εδώ: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Ένσταση στη συλλογή δεδομένων:

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον απενεργοποιώντας τα cookies στον ιστότοπό μας στην ενότητα "Cookies" στο "Ρυθμίσεις cookie"". Εάν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies γενικά, αλλά, ωστόσο, αισθάνεστε άβολα με τη χρήση των cookies του Adobe Analytics, μπορείτε να ακολουθήσετε αυτόν τον σύνδεσμο (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) και να απενεργοποιήσετε τη συλλογή και χρήση δεδομένων του Adobe Analytics (cookies και διεύθυνση IP).

7. Τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων/ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων 

Ανά πάσα στιγμή δικαιούστε να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας. Επιπλέον, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, έχετε και τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα διόρθωσης
 • Δικαίωμα διαγραφής
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε αντίστοιχη εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων
 • Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων (από την 25η Μαΐου 2018)


Δικαίωμα αντίρρησης
Σε περίπτωση επεξεργασίας που περιλαμβάνει και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η οποία διεξάγεται επί τη βάση εννόμου συμφέροντος της Henkel, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανά πάσα στιγμή, για λόγους που απορρέουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Η Henkel θα παύσει την εν λόγω επεξεργασία, εκτός εάν η Henkel μπορεί να αποδείξει ότι συντρέχουν σημαντικού λόγοι για την εν λόγω επεξεργασία, οι οποίοι είναι άξιοι προστασίας και οι οποίοι υπερτερούν των συμφερόντων σας, των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία τίθεται για την άσκηση ή υπεράσπιση κατά αξιώσεων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ή εάν έχετε οποιαδήποτε άλλη απορία ή επιθυμία σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να στείλετε email ή επιστολή υπ' όψιν: Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, Henkel Ελλάς ΑΒΕΕ, Κύπρου 23, 18346, Μοσχάτο Αττικής (email: dataprotection_greece@henkel.com).

8. Χρήση των Plug-ins των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης  

Τα Plug-ins (“plug-ins”) των διαφόρων μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι ενσωματωμένα στις ιστοσελίδες μας. Οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από τις αντίστοιχες εταιρείες («πάροχοι»). Οι πάροχοι αυτοί είναι: 

Το Facebook λειτουργεί από την Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ ("Facebook"). Για μία γενική εικόνα των plug-ins του Facebook plug-ins και της εικόνας τους, πηγαίνετε στο: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Για τα plug-ins του ΥouTube plugins, πηγαίνετε στο: https://developers.google.com/youtube/subscribe/

Το Instagram παρέχεται από την Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ („Instagram“). Για μία γενική εικόνα των plug-ins του Ιnstagram και της εικόνας τους, πηγαίνετε στο: https://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

Για να ενισχύσετε την προστασία που παρέχεται στα δεδομένα σας κατά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας, τα εν λόγω plug-ins εγκαθίστανται ως “2-click buttons.” Αυτή η μορφή ενσωμάτωσης διασφαλίζει ότι κατά την πρόσβαση σε μία ιστοσελίδα που περιέχει τέτοια plug-ins, δεν συνδέεστε αυτόματα με τους servers του παρόχου. Όνο εάν ενεργοποιήσετε τα plug-ins και ως εκ τούτου επιτρέψετε την εν λόγω μετάδοση δεδομένων, τότε το πρόγραμμα περιήγησης θα δημιουργήσει ένα άμεσο σύνδεσμο στους servers του παρόχου. Το περιεχόμενο των διαφόρων plug-ins μεταφέρεται τότε από τον εν λόγω πάροχο απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σας και εν συνεχεία εμφανίζεται στην οθόνη σας. 

Το plug-in λέει στον πάροχο σε ποια από τις ιστοσελίδες μας έχετε εισέλθει. Εάν, κατά τη διάρκεια περιήγησής σας στην ιστοσελίδα μας, έχετε συνδεθεί στον δικό σας λογαριασμό χρήστη με τον αντίστοιχο πάροχο, ο τελευταίος θα δύναται να συλλέξει τα ενδιαφέροντά σας, ήτοι τις πληροφορίες στις οποίες εισέρχεστε με τον λογαριασμό χρήστη σας. Κατά τη χρήση οποιασδήποτε λειτουργίας plug-in (λ.χ. το πάτημα του κουμπιού «Like», η παράθεση σχολίου), και η εν λόγω πληροφορία θα διαβιβαστεί από το πρόγραμμα περιήγησής σας απευθείας στον πάροχο για τήρηση.

Περαιτέρω πληροφορίες για τη συλλογή και χρήση δεδομένων από παρόχους και σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητές σας για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής υπό αυτή τη μορφή μπορείτε να βρείτε στις πολιτικές προστασίας δεδομένων/απορρήτου των παρόχων:

Πολιτική προστασίας δεδομένων/απορρήτου του Facebook: http://www.facebook.com/policy.php 
Πολιτική προστασίας δεδομένων/απορρήτου της Google: https://www.google.com/intl/de/policies/Data Protection/
Πολιτική προστασίας δεδομένων/απορρήτου του Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

#AUTHENTIC­BEAUTY­MOVEMENT
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ