Skip to Content

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Όροι Διαγωνισμού #weloveauthenticwomen

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HENKEL HELLAS A.B.E.E.» και το διακριτικό τίτλο «Henkel Hellas ABEE» που εδρεύει στην οδό Κύπρου 23 – Μοσχάτο, ΤΚ 18346, Αθήνα (εφεξής η «HENKEL» ή η «Διοργανώτρια») έχει αναλάβει να διοργανώσει προωθητική ενέργεια με
τίτλο «#weloveauthenticwomen» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στo δικτυακό τόπο www.authenticbeautyconcept.gr/el/home/contest-terms-and-conditions.html (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»). Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο αυτού.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Διαγωνισμός δεν παρέχεται σε συνδυασμό με το Instagram και δεν χορηγείται, χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται ή οργανώνεται με οποιονδήποτε τρόπο από αυτά. Οι διαθέσιμες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού. Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με τον παρόντα Διαγωνισμό (διενέργεια διαγωνισμού, όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό, δώρα διαγωνισμού) έναντι των Συμμετεχόντων ευθύνεται αποκλειστικά η Διοργανώτρια και όχι το Instagram. Το Instagram δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με το συγκεκριμένο Διαγωνισμό. Αποκλείεται κατά βάση οποιαδήποτε ευθύνη του Instagram ως προς τον συγκεκριμένο Διαγωνισμό, με εξαίρεση τυχόν ευθύνη που αναλαμβάνει έναντι των χρηστών του με βάση την Πολιτική και τους Όρους Χρήσης του. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό καθίσταται δυνατή μόνο υπό τους παρόντες Όρους.

1. Δικαίωμα Συμμετοχής

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, επισκεφθούν τον δικτυακό τόπο www.instagram.com/authenticbeautyconceptgr και λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό. Από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι των εταιρειών του Ομίλου της HENKEL, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού όλων των ανωτέρω. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό, σύμφωνα με την διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται κατωτέρω.

1.2. Ο κάθε ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό (εφεξής ο «Συμμετέχων») θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Instagram.

1.3. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Διοργανώτριας.

1.4. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

2. Τρόπος Συμμετοχής

2.1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού όπως ορίζεται στους παρόντες Όρους να κάνουν τα παρακάτω:

A) να κάνουν follow την
σελίδα www.instagram.com/authenticbeautyconceptgr, ΚΑΙ

Β) να αφήσουν σχόλιο (comment) «Ποιο χαρακτηριστικό πιστεύουν ότι κάνει μια γυναίκα Αυθεντικά όμορφη» στο post του Διαγωνισμού.

2.2. Κάθε σχόλιο αντιστοιχεί σε μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση. Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα μίας (1) μόνο συμμετοχής.

3. Διάρκεια διαγωνισμού

3.1. Το χρονικό διάστημα συμμετοχής στον Διαγωνισμό ξεκινά την Δευτέρα, 01/03/2021, στις 15:00 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, 07/03/2021, στις 23:59.

3.2. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, ή μετά από τυχόν παράταση ή σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή. Τυχόν εκπρόθεσμες συμμετοχές θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν την Διοργανώτρια ή οποιονδήποτε τρίτο.

4. Αποδοχή Συμμετεχόντων

4.1. Προϋπόθεση συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό αποτελεί η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων από τους Συμμετέχοντες η οποία θα πρέπει να δηλώνεται με σχετικό σχόλιο στην ανάρτηση του Διαγωνισμού.

4.2. Αν οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δεν αποδέχεται τους παρόντες Όρους, υποχρεούται να μη συμμετάσχει στον Διαγωνισμό. Επίσης όλοι οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και δηλώνουν ότι:

(α) είναι ενήλικοι ηλικίας ίσης ή άνω των δεκαοκτώ (18) ετών,

(β) η προσωπικότητά τους, η υγεία ή/και σωματική τους ακεραιότητα δεν προσβάλλεται ούτε βλάπτεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό,

(γ) με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα της προσωπικότητας ή δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας εμπορικά μυστικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.

5. Αποκλεισμός Συμμετεχόντων

5.1.Η Διοργανώτρια δύναται (δεν υποχρεούται) να αποκλείσει από τον Διαγωνισμό ή/και να αποκλείσει την πρόσβαση στη σελίδα (ban), σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, οποιονδήποτε Συμμετέχοντα που κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχει χρησιμοποιήσει (ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του ή έχει παραβεί (ή έχει αποπειραθεί να παραβιάσει) κάποιον από τους παρόντες Όρους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, μέσων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ.

5.2. Αποκλείονται και είναι αυτοδικαίως άκυρες συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή πάσης φύσεως τεχνικά ελαττώματα.

5.3. Αποκλείονται και είναι αυτοδικαίως άκυρες συμμετοχές με περιεχόμενο υβριστικό, χυδαίο, δυσφημιστικό, επικίνδυνο, ρατσιστικό, που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή εν γένει αντίκειται στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας.

5.4. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει υπεράριθμα (πλέον του ενός (1)) σχόλια του ίδιου χρήστη χωρίς αυτό να επηρεάζει την έγκυρη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό. Σε αυτή την περίπτωση, τα σχόλια θα αντιστοιχούν σε μία (1) μόνο συμμετοχή στην κλήρωση.

6. Ανάδειξη νικητών

6.1. Για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού, θα πραγματοποιηθεί μία (1) κλήρωση την Δευτέρα, 08/03/2021, στις 12:00 στα γραφεία της εταιρίας ΣΑΡΤΖΗΣ Τ. & ΣΙΑ Ε.Ε. -DIGITALL(Digital Creative Agency), που εδρεύει στην οδό Γ. Γεννηματά 19Α - Γλυφάδα, ΤΚ 16562, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παραγωγής τυχαίων κωδικών, από την οποία θα προκύψουν τέσσερις (4) νικητές και δύο (2) αναπληρωματικοί νικητές.

6.2. Καθένας από τους τέσσερις (4) νικητές θα κερδίσει ένα (1) Αuthentic Beauty Concept Eau de Toilette.

7. Παραλαβή Δώρων

7.1. Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω προσωπικού μηνύματος (direct message) στο inbox του προφίλ με το οποίο άφησαν μήνυμα (εφόσον διαθέτουν δημόσιο public προφίλ και επιτρέπουν την λήψη μηνυμάτων από μη followers) στο Post του Διαγωνισμού στο Instagram, αλλά και με απάντηση (reply) στο σχόλιο (comment) του post. Ο νικητές θα πρέπει να απαντήσουν στο μήνυμα έως την Παρασκευή 12 Μαρτίου και ώρα 16:00 προκειμένου να ενημερωθούν για την παραλαβή των δώρων τους. Κατά την επικοινωνία με τους νικητές από την Διοργανώτρια, θα ζητούνται τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση) για την αποστολή των δώρων και τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοσή τους. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισής τους μέσα στα δεδομένα χρονικά πλαίσια, οι νικητές θα χάσουν οριστικά το δικαίωμα διεκδίκησης του δώρου. Στην περίπτωση αυτή, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τα άτομα αυτά και να επικοινωνήσει με τους αναπληρωματικούς νικητές οι οποίοι θα ενημερωθούν με την σειρά τους με τον ως άνω αναφερόμενο τρόπο.

7.2. Η παραλαβή των δώρων θα πραγματοποιείται από τους νικητές με αποστολή τους στην διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει κατά την ενημέρωση ότι αναδείχθηκαν νικητές και με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητάς τους ή άλλου δημοσίου εγγράφου.

7.3. Τυχόν τέλη ή φόροι που αφορούν τη διάθεση του Δώρου βαραίνουν τους νικητές.

7.4. Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή με άλλα προϊόντα εμπορίας ή υπηρεσίες της Διοργανώτριας.

7.5. Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της Διοργανώτριας, η τελευταία δικαιούται να μην προσφέρει στους νικητές τα Δώρα, θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικών Δώρων οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

7.6 Ο κάθε νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί τους παρόντες Όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία του είναι ψευδές. (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή μετά από την προβλεπόμενη χρονική διάρκεια αποβεί άκαρπη. (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου.

8. Τροποποίηση Όρων/Ευθύνη

8.1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους μονομερώς και κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει το Διαγωνισμό καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα Δώρα, με άλλα ίσης αξίας αυτού, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.

8.2. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία, δαπάνες και έξοδα των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού ή που μπορεί να προκύψει από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. 8.3. Οι Συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον Δικτυακό Τόπο κατά το χρόνο διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

9. Εμπορικά Σήματα/Πνευματική Ιδιοκτησία της Διοργανώτριας

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Ομίλου της Διοργανώτριας.

10. Προσωπικά δεδομένα

10.1. Η Διοργανώτρια σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται. Πιο συγκεκριμένα, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό διέπεται από την εφαρμοστέα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύει καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

10.2. Στο πλαίσιο αυτό, η Διοργανώτρια συλλέγει τα εξής προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων: όνομα χρήστη Instagram,
φωτογραφία προφίλ Instagram για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια συλλέγει τα εξής προσωπικά δεδομένα των νικητών: όνομα χρήστη Instagram, φωτογραφία προφίλ  Instagram, ονοματεπώνυμο, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση, για να επικοινωνεί μαζί τους αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και για την αποστολή των δώρων τους.

10.3. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διατηρούνται για μία περίοδο τριών (3) μηνών εντός της οποίας μπορεί να αμφισβητηθεί η κατακύρωση του Διαγωνισμού. Μετά το πέρας των τριών (3) μηνών, τα προσωπικά τους δεδομένα θα διαγράφονται με ασφάλεια.

10.4. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών κοινοποιούνται μόνο σε μεταφορικές εταιρείες/ταχυδρομείο για την αποστολή των δώρων.

10.5. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των ως άνω προσωπικών δεδομένων, καθώς και για την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Διοργανώτριας είναι διαθέσιμη στο https://bit.ly/2SaW8hU ή εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν ανά πάσα στιγμή με την Διοργανώτρια αποστέλλοντας e-mail στην διεύθυνση dataprotection_greece@henkel.com.

11. Επίλυση Διαφορών

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τον Διαγωνισμό και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται στα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.

#AUTHENTIC­BEAUTY­MOVEMENT
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ