Όροι Διαγωνισμού #authenticbeautygift

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HENKEL HELLAS A.B.E.E.» και το διακριτικό τίτλο «Henkel Hellas ABEE» που εδρεύει στην οδό Κύπρου 23 – Μοσχάτο, ΤΚ 18346, Αθήνα (εφεξής η «HENKEL» ή η «Διοργανώτρια») έχει αναλάβει να διοργανώσει προωθητική ενέργεια με τίτλο «#authenticbeautygift» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στo δικτυακό τόπο https://www.authenticbeautyconcept.gr/ (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»). Στη διενέργεια της κλήρωσης θα συνδράμει το Digital Creative Agency με την επωνυμία «ΣΑΡΤΖΗΣ Τ. & ΣΙΑ Ε.Ε. -DIGITALL» που εδρεύει στην οδό Γ. Γεννηματά 19Α - Γλυφάδα, ΤΚ 16562, (εφεξής ο «Συνεργάτης»). Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο αυτού.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Διαγωνισμός δεν παρέχεται σε συνδυασμό με το Instagram και δε χορηγείται, χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται ή οργανώνεται με οποιονδήποτε τρόπο από αυτό. Οι διαθέσιμες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού. Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με τον παρόντα Διαγωνισμό (διενέργεια διαγωνισμού, όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό, δώρα διαγωνισμού) έναντι των Συμμετεχόντων ευθύνεται αποκλειστικά η Διοργανώτρια και όχι το Instagram. Το Instagram δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με το συγκεκριμένο Διαγωνισμό. Αποκλείεται κατά βάση οποιαδήποτε ευθύνη του Instagram ως προς το συγκεκριμένο Διαγωνισμό, με εξαίρεση τυχόν ευθύνη που αναλαμβάνει έναντι των χρηστών του με βάση την Πολιτική και τους Όρους Χρήσης του. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό καθίσταται δυνατή μόνο υπό τους παρόντες Όρους.

1. Δικαίωμα Συμμετοχής

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι ενδιαφερόμενοι είναι άνω των 18 ετών, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος. Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι των εταιρειών του Ομίλου της HENKEL, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού όλων των ανωτέρω. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται κατωτέρω.

1.2. Ο κάθε ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό (εφεξής ο «Συμμετέχων») θα πρέπει καταρχήν να είναι εγγεγραμμένος στο Instagram.

1.3. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Διοργανώτριας.

1.4. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

2. Τρόπος Συμμετοχής

2.1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού όπως ορίζεται στους παρόντες Όρους να κάνουν τα παρακάτω:

A) να κάνουν follow τη σελίδα www.instagram.com/authenticbeautyconceptgr,

ΚΑΙ

Β) να αφήσουν ένα σχόλιο γράφοντας #authenticbeautygift στο post ανάρτησης του διαγωνισμού στο Instagram 

 www.instagram.com/authenticbeautyconceptgr

2.2. Κάθε σχόλιο αντιστοιχεί σε μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση. Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα μίας (1) μόνο συμμετοχής.

3. Διάρκεια διαγωνισμού

3.1. Το χρονικό διάστημα συμμετοχής στο Διαγωνισμό ξεκινά την Κυριακή, 01/01/2023, στις 15:00 και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη, 11/01/2023, στις 23:59.

3.2. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού (αρχική ημερομηνία λήξης ή ημερομηνία λήξης έπειτα από σύντμηση ή/και παράταση της διάρκειας του Διαγωνισμού), καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή. Τυχόν εκπρόθεσμες συμμετοχές θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τη Διοργανώτρια ή οποιονδήποτε τρίτο.

4. Αποδοχή Συμμετεχόντων

4.1. Προϋπόθεση συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό αποτελεί η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων από τους Συμμετέχοντες, η οποία τεκμαίρεται μόλις ο Συμμετέχων αφήσει σχόλιό του κατά τα προαναφερόμενα υπό 2.1.

4.2. Αν οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δεν αποδέχεται τους παρόντες Όρους, υποχρεούται να μη συμμετάσχει στο Διαγωνισμό. Επίσης όλοι οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και δηλώνουν ότι:

(α) είναι ενήλικοι ηλικίας ίσης ή άνω των δεκαοκτώ (18) ετών,

(β) η προσωπικότητά τους, η υγεία ή/και σωματική τους ακεραιότητα δεν προσβάλλεται ούτε βλάπτεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό,

(γ) με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα της προσωπικότητας ή δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας εμπορικά μυστικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.

5. Αποκλεισμός Συμμετεχόντων

5.1.Η Διοργανώτρια δύναται (δεν υποχρεούται) να αποκλείσει από τον Διαγωνισμό ή/και να αποκλείσει την πρόσβαση στη σελίδα (ban), σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, οποιονδήποτε Συμμετέχοντα που κατά την άποψή της είναι πιθανό να έχει χρησιμοποιήσει (ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του ή έχει παραβεί (ή έχει αποπειραθεί να παραβιάσει) κάποιον από τους παρόντες Όρους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, μέσων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ.

5.2. Αποκλείονται και είναι αυτοδικαίως άκυρες συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή πάσης φύσεως ελαττώματα.

5.3. Αποκλείονται και είναι αυτοδικαίως άκυρες συμμετοχές με περιεχόμενο υβριστικό, χυδαίο, δυσφημιστικό, επικίνδυνο, ρατσιστικό, που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή εν γένει αντίκειται στις κείμενες διατάξεις ή γενικώς, συμμετοχές με περιεχόμενο που κρίνεται – κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας – ως απρεπές.

5.4. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει υπεράριθμα (πλέον του ενός (1)) σχόλια του ίδιου χρήστη. Σε περίπτωση που ένας χρήστης πραγματοποιήσει παραπάνω από ένα σχόλια στο Διαγωνισμό, διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή του παραμένει μεν έγκυρη, πλην όμως όλα τα σχόλια (ανεξαρτήτως του αριθμού αυτών) θα αντιστοιχούν σε μία (1) μόνο συμμετοχή στην κλήρωση.

6. Ανάδειξη νικητών

6.1. Για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού, θα πραγματοποιηθεί μία (1) κλήρωση την Πέμπτη, 12/01/2023, στις 12:00 στα γραφεία του

Συνεργάτη στην οδό Γ. Γεννηματά 19Α - Γλυφάδα, ΤΚ 16562, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παραγωγής τυχαίων κωδικών, από την οποία θα προκύψουν τρεις (3) νικητές και δύο (2) αναπληρωματικοί νικητές.

6.2. Καθένας από τους τρεις (3) νικητές θα κερδίσει ένα (1) Αuthentic Beauty Concept Gift Set, που περιέχει ένα Σαμπουάν, ένα Conditioner και ένα κοκαλάκι μαλλιών. Κατόπιν επικοινωνίας με τους νικητές μέσω προσωπικού μηνύματος στο Instagram (direct message) κάθε νικητής θα μπορεί να επιλέξει ένα (1) από τα παρακάτω Gift Set:

- Πακέτο Δώρου που περιλαμβάνει δύο (2) προϊόντα της σειράς Glow για βαμμένα μαλλιά (Glow Cleanser, Glow Conditioner) και ένα κοκαλάκι μαλλιών, ή

- Πακέτο Δώρου που περιλαμβάνει δύο (2) προϊόντα της σειράς Hydrate για ξηρά μαλλιά (Hydrate Cleanser, Hydrate Conditioner) και ένα κοκαλάκι μαλλιών

7. Παραλαβή Δώρων

7.1. Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω προσωπικού μηνύματος (direct message) στο inbox του προφίλ με το οποίο άφησαν μήνυμα στο Post του Διαγωνισμού στο Instagram και με απάντηση (reply) στο σχόλιο (comment) του post. Ο νικητές θα πρέπει να απαντήσουν στο μήνυμα έως την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου και ώρα 16:00 προκειμένου να ενημερωθούν για την παραλαβή των δώρων τους. Η προθεσμία αυτή θα αναφέρεται και στο μήνυμα που θα σταλεί προς τους νικητές κατά τα αμέσως παραπάνω αναφερόμενα. Κατά την επικοινωνία με τους νικητές από τη Διοργανώτρια, θα ζητούνται τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση) για την αποστολή των δώρων και τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοσή τους. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισής τους μέσα στα δεδομένα χρονικά πλαίσια, οι νικητές θα χάσουν οριστικά το δικαίωμα διεκδίκησης του δώρου. Στην περίπτωση αυτή, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τα άτομα αυτά και να επικοινωνήσει με τους αναπληρωματικούς νικητές οι οποίοι θα ενημερωθούν με τη σειρά τους με τον ως άνω αναφερόμενο τρόπο.

7.2. Η παραλαβή των δώρων θα πραγματοποιείται από τους νικητές με αποστολή τους στη διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει κατά την ενημέρωση ότι αναδείχθηκαν νικητές και με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητάς τους ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο αποδεικνύεται πέραν πάσης αμφιβολίας η ταυτότητά τους (όπως ενδεικτικώς, διαβατήριο, άδεια οδήγησης κλπ).

7.3. Τυχόν τέλη ή φόροι που αφορούν τη διάθεση του Δώρου βαραίνουν τους νικητές.

7.4. Το Δώρο είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή με άλλα προϊόντα εμπορίας ή υπηρεσίες της Διοργανώτριας.

7.5. Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της Διοργανώτριας, η τελευταία δικαιούται να μην προσφέρει στους νικητές τα Δώρα, θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικών Δώρων οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

7.6 Ο κάθε νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί τους παρόντες Όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία του είναι ψευδές. (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή μετά από την προβλεπόμενη χρονική διάρκεια αποβεί άκαρπη. (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου.

8. Τροποποίηση Όρων/Ευθύνη

8.1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους μονομερώς και κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει το Διαγωνισμό καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα Δώρα, με άλλα ίσης αξίας αυτών, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε. Η σχετική αλλαγή θα γνωστοποιείται στην σελίδα του Διαγωνισμού. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.

8.2. Η Διοργανώτρια δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία, δαπάνες και έξοδα των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού ή που μπορεί να προκύψει από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

8.3. Οι Συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον Δικτυακό Τόπο κατά το χρόνο διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

9. Εμπορικά Σήματα/Πνευματική Ιδιοκτησία της Διοργανώτριας

Οι Συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό δηλώνουν ότι δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά λέξεις ή ενδείξεις που προσομοιάζουν προς τα σήματα, brands, λογότυπα ή οποιεσδήποτε μεταφράσεις αυτών, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά, το διακριτικό τίτλο

ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τις ευρεσιτεχνίες του Ομίλου της Διοργανώτριας.

10. Προσωπικά δεδομένα

10.1. Η Διοργανώτρια σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται. Πιο συγκεκριμένα, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό διέπεται από την εφαρμοστέα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύει καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

10.2. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού η Διοργανώτρια συλλέγει τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και ειδικότερα όνομα χρήστη Instagram, φωτογραφία προφίλ Instagram για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού και διενέργειας της κλήρωσης. Περαιτέρω, ο Συνεργάτης συλλέγει τα εξής προσωπικά δεδομένα των νικητών και των επιλαχόντων: όνομα χρήστη Instagram, φωτογραφία προφίλ Instagram, ονοματεπώνυμο, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση, για να επικοινωνήσει μαζί τους αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και για την αποστολή των δώρων τους.

Μετά τη διενέργεια της κλήρωσης και την ανάδειξη των νικητών, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών δημόσια στις επίσημες σελίδες της Αuthentic Beauty Concept στο Instagram. Ειδικότερα, στη σχετική ανάρτηση θα αναφέρεται το όνομα χρήστη (profile name) του προσωπικού λογαριασμού του εκάστοτε νικητή στο Instagram με τον οποίο ο τελευταίος συμμετείχε στο Διαγωνισμό.

10.3. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διατηρούνται από την Διοργανώτρια - ως υπεύθυνη επεξεργασίας - για περίοδο τριών (3) μηνών εντός της οποίας μπορεί να αμφισβητηθεί η κατακύρωση του Διαγωνισμού. Μετά το πέρας των τριών (3) μηνών, τα προσωπικά τους δεδομένα θα διαγράφονται με ασφάλεια.

10.4. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών θα διαβιβασθούν μόνο στον Συνεργάτη και συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες (courier)/ταχυδρομείο (εκτελούντες την επεξεργασία) για την αποστολή των δώρων. Για την παραλαβή των Δώρων οι νικητές και οι επιλαχόντες νικητές, θα πρέπει να επιδείξουν στο εξουσιοδοτημένο από την Διοργανώτρια πρόσωπο (courier), το οποίο θα πραγματοποιήσει την παράδοση των Δώρων στους νικητές, το πρωτότυπο Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητάς τους, ή άλλο έγγραφο απόδειξης ταυτοπροσωπίας (π.χ. άδεια οδήγησης, διαβατήριο) από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά

τους. Σε αντίθετη περίπτωση, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει στην απόδοση του Δώρου.

Σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνει χώρα διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων και των νικητών σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

10.5. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα του που τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια επικοινωνώντας μέσω email στη διεύθυνση dataprotection_greece@henkel.com. Περαιτέρω, εάν κάποιος Συμμετέχων, νικητής ή/και επιλαχών θεωρεί ότι η Διοργανώτρια παραβιάζει τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των ως άνω προσωπικών δεδομένων, καθώς και για την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Διοργανώτριας είναι διαθέσιμη στο https://bit.ly/2SaW8hU

ή εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν ανά πάσα στιγμή με την Διοργανώτρια αποστέλλοντας e-mail στην διεύθυνση dataprotection_greece@henkel.com.

11. Επίλυση Διαφορών

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τον Διαγωνισμό και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται στα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.

#AUTHENTIC­BEAUTY­MOVEMENT
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ